เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ เจรืญธนฤทธิ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายปิยศักดิ์ นาคช่วย

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๒)

 • thumbnail

  นายภัทรวิชญ์ กานันใจ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์

  ครู คศ.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางณัฐกานต์ นันตากาศ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางแจ่มจรัส คำวงษา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายภิญโญ สุวรรณ

  ครู คศ.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ต๊ะต้องใจ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางบุหลัน วงค์คำมูล

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางจันทนา ปุรณะพรรค์

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นางปริญญารัตน์ เตชะมงคล

  ครู คศ.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นายบุญเทือง จี้ฟู

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นายอุทัย คำเวียง

  ครู คศ.๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายสุนทร สุภา

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

 • thumbnail

  นางกันต์กมล ธรรมตา

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางสาวโศภิตา โสเก่าข่า

  ครู คศ.๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 • thumbnail

  นางดาราวรรณ นนทวาสี

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๒)

 • thumbnail

  นายสนิท วงค์คำมูล

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นายไววิทย์ พรหมเสน

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา ชับชนะ

  ครู คศ.๓

 • thumbnail

  นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ

  ครู คศ.๒

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ยาทอง

  ครู คศ.๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายสุทธินันท์ ญาณะตัน

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๒)

 • thumbnail

  นายชรินทร์ จีนดร

  พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ทวีโล

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ครู คศ.๓)

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายอมร ศรีสุวรรณ

 • thumbnail

  นางทัศนีย์วรรณ จักรกาศ

  เจ้าหน้าที่สารบรรณ

 • thumbnail

  นางยลดา กาปัญญา

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวจีรนันท์ ใจกาศ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายคงเดช ขัดผาบ

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นายบุญมา ปุกปิงกาศ

^